زمانی كه یكی از شما، از برادر (ایمانی) خود، حاجتی میخواهد، ابتداء او را ستایش نكند تا پشت او قطع نشود. (كنایه از این كه او شما را چاپلوس نخواند و در نتیجه اعتمادش از شما سلب نشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E