زنان، دامهای شیطان (برای از ایمان خارج كردن مردان) هستند. (پس زنان باید بسیار احتیاط كنند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E