سه چیز از حقائق ایمان است: انفاق در حال تنگدستی و انصاف داشتن (در هر حالی ولو به ضرر باشد) و یاد دادن علم به كسی كه به دنبال علم است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E