شرم (از خدا نسبت به گناهان) شعبهای از ایمان است (قوّت ایمان افراد را نشان میدهد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E