شرم و ایمان، (همیشه) در كنار یكدیگرند (و از هم جدا نمیشوند) پس زمانی كه یكی از آن دو از بین برود، دیگری هم از بین خواهد رفت.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E