طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است (تا حداقل نسبت به واجبات خودش مثل اعتقادات و احكام، علم داشته باشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E