عجب دارم از كسی كه ایمان به جهنم دارد چرا میخندد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E