غیرت، نشان دهندهی ایمان و بیغیرتی، نشانگر نفاق است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E