كاملترین مؤمن از نظر ایمانی كسی است كه خوش خلقتر باشد و بهترین شما كسانی هستند كه به زنانشان بهتر باشند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E