كاملترین مؤمن در ایمان، خوش خلقترین آنها است و بهترین شما (كسی است) كه به زنانشان بهتر باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E