كسی كه (خطاهای) برادر (ایمانی)خود را (از دیگران) بپوشاند، خداوند (نیز) در دنیا و آخرت؛ (گناه او را از دیگران) می پوشاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E