كسی كه از خدا طلب خیر كند، ناامید نمیشود و كسی كه مشورت كند، پشیمان نمیگردد و كسی كه حرام قرآن را حلال میشمارد به قرآن ایمان نیاورده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E