كسی كه بدون علم (به احكام و اعتقادات و اخلاق اسلامی) عبادت كند، مانند الاغی است (كه سنگ) آسیاب را می چرخاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E