كسی كه به خدا و روز آخرت ایمان دارد، نباید (هیچ) مسلمانی را بترساند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E