كسی كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید احترام همسایهی خود را نگه دارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E