كسی كه خشم خود را فرو خورد، در صورتی كه قادر به آشكار كردن آن است، خداوند او را سرشار از امنيّت و ایمانی میسازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E