كسی كه دوست دارد مزهی ایمان را بچشد (به آن دست پیدا كند) باید هر فردی را به خاطر خداوند بزرگ، دوست داشته باشد. (زیرا دوستیهایی كه رضایت خدا در آن راه نداشته باشد، هوس است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E