كسی كه دوست دارد، مزهی ایمان را بیابد (و بچشد) پس باید كسی را كه دوست دارد، به خاطر خداوند دوست داشته باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E