كسی كه شراب بنوشد، نور ایمان از درون او خارج میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E