مدارا كردن با مردم، نصف ایمان و رفتار ملایم كردن با آنها، نصف زندگی كردن است. (یعنی با ملایمت نسبت به دیگران، زندگی برای انسان شیرین می شود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E