نشانهی كمال ایمان مرد این است كه در هر سختیای كه میگوید، استثناء بیاورد. (یعنی همیشه ان شاء الله بگوید.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E