وضوء جزء (و نصف) ایمان و مسواك زدن (نیز) جزء (و نصف) ایمان میباشد. (یعنی وضویی كه با مسواك همراه باشد، دین را كامل میكند زیرا نشان میدهد كه آن شخص به دین، ارزش زیادی میدهد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E