هر دو مسلمان كه از هم دوری كنند و سه روز بگذرد كه صلح نكنند از اسلام بدر میروند و در میان ایشان دوستی ایمانی برطرف میشود پس هر یك زودتر با دیگری سخن بگوید در قیامت زودتر به بهشت خواهد رفت.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E