هر شخصی بر طبق دین دوستش است. (اگر دوستش دیندار و معتقد باشد، او نیز دیندار خواهد بود وگرنه بیدین میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E