هركسی كه از آبروی برادر (ایمانی) خود، دفاع كند، خداوند (نیز) آتش را از صورت او دفع میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E