هریك از شما (مسلمانان) آیینهی برادر (ایمانی) خود است، پس وقتی آزار و سختی در او دید، باید آن را از او (برادر ایمانی خود) برطرف كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E