همانا خداوند بزرگ، ثروتمندِ ظالم و پیرمرد نادان (سالیان سال است كه عمر كرده ولی از اعتقادات و احكام اسلامی بیاطلاع است) و عیالمند (فقیر) مغرور را دشمن میدارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E