همانا كاملترین مؤمن در ایمان، خوش خلقترین شما است و آن كسی است كه به خانوادهاش مهربانتر باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E