هیچ بندهای به حقیقت ایمان نمیرسد مگر این كه زبان خود را (از گناه) نگه دارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E