هیچ پشتیبانی مطمئنتر از مشورت و هیچ ایمانی مثل حیا نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E