گالیله

آموزگاران در را باز می کنند، اما این تویی که باید وارد شوی.