اگر ما نتوانیم همانند مردان و زنان آزاد زندگی كنیم، باید از مردن خوشحال باشیم.


مهاتما گاندی

896

E