تمامی گناهان به طور پنهانی صورت می گیرد. آن زمان كه درك كنیم خداوندِ حق گواه بر افكار ما است، شاید رها و آزاد شویم.


مهاتما گاندی

896

E