استاد الهی

مرحوم ( شهید مطهری ) می گوید : درس اخلاقی که به وسیله شخصیت محبوبم در هر پنجشنبه و جمعه گفته می شد و در حقیقت درس معارف و سیر و سلوک بود مرا سرمست می کرد ، بدون هیچ اغراق و مبالغه ای این درس مرا آنچنان به وجد می آورد که تا دوشنبه و سه شنبه هفته دیگر خودم را شدیداً تحت تاءثیر آن می یافتم ، بخش مهمی از شخصیت فکری و روحی من در آن درسها و سپس درسهای دیگری که در طی 12 سال از آن استاد الهی فرا می گرفتم انعقاد یافت و همواره خود را مدیون او دانسته و می دانم راستی که او روح قدس الهی بود . ( 41 )


ناشناس

896

E