دوست واقعی کسی است که گذشته ات را درک میکند و اینده ات را باور دارد و امروز انچه هستی می پذیرد.


ناشناس

896

E