اگر بتو گفتند #روياهاي تو دست نيافتني است، برايشان بگو #افكارتان قدشان كوتاه است...
#حرف نزن، فقط انجام بده، #چیزی نگو فقط نشان بده، #قول نده با #عملت ثابت کن ...!


محمد ناصر سبحان

896

E