نسل هاي جديد ما بيشتر براي #شكست روحيه ديگران #تظاهر به خوشبختي ميكنند.


محمد ناصر سبحان

896

E