دشمن چون از همه #حيلتي فرو ماند سلسله #دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي کارها کند که هيچ #دشمني نتواند


سعدي

896

E