به گرسنگي #مردن بهتر که نان فرو #مايگان خوردن


سعدي

896

E