بگذار آبها #ساکن شوند تا #عکس ماه و ستاره ها را در #وجود خود ببینی.


مولانا

896

E