می دانی چرا #دوستت داشتم ؟؟ چون در ان زمان #مترسکی بیش نبودم که به دوستی با #کلاغ هم #رضایت داشت


ناشناس

896

E