اما تنها تو بودی
که به من آموختی
هیچ ‌چیز را سخت نگیرم
به جز دست ‌هایت !!!


ناشناس

896

E