خودم را بی تو سنجیـدم
بدون تـــو نمی ارزیـــد.


ناشناس

896

E