ما دو تن مغرور
هر دو از هم دور
وای در من تاب دوری نیست

ای خیالت خاطر من را نوازش بار
بیش از این در من صبوری نیست

بی تو من تنهای تنهایم
من به دیدار تو می آیم


ناشناس

896

E