گاهی آنقدر دل تنگش میشوم که فقط 
میخواهم ببینمش حتی درخیالات......


ناشناس

896

E