دلـــم عجیب گرفته است
آنقدر که خنده هایت هم
شادم نمی کنند دیگر ...


ناشناس

896

E