کسی که زندگیش در #تنبلی و بیکاره گی می گذرد بلاخره احساس #خسته گی و ملامت خواهد کرد، اما نه از کار بل که از #عیش وعشرت


شکسپیر

896

E