کسی که #اعتقاد دارد #دیگران باید مشکلاتش را #حل کنند
همانند کسی است که برای #گذر از رودخانه منتظر است تا #آب آن #خشک شود . .


ناشناس

896

E