در #قبول دست های #مهربان تردید نکنید
گاهی همین دست ها تا #آخر عمر برایتان #گرم می‌مانند . . .


ناشناس

896

E