گر آنجانی مکن تا #ننگ خفت کم کشد #همت
که هر کس #مدنی یکجا نشیند #لنگ برخیزد


بیدل

896

E